สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

แจ้งเตือนจากระบบ

1.โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ ช่วงเวลา 03.00 น. - 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำรายการ

2.การเข้าสู่ระบบครั้งแรก รหัสผ่านได้แจ้งไปยังสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อสอบถามไปยังสถานศึกษาแต่ละวิทยาลัย

3.กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีชื่อผู้ใช้ในระบบ ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานจาก ระบบ HR-VEC ว่ามีข้อมูลหรือไม่ หากไม่พบข้อมูล หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งสถานศึกษาในการเพิ่ม หรือ แก้ไข ข้อมูลในระบบ HR-VEC ให้เรียบร้อยก่อน เพราะข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกเชื่อมโยงกับระบบ HR-VEC