สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ {}

ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ข้อมูลตำแหน่งบุคลากรสายการสอน
ลำดับสถานศึกษาที่มีการทำรายการจัดทำแผนมากที่สุด
ลำดับชื่อสถานศึกษาจำนวนครูทั้งหมดทำรายการแล้ว (คน/ร้อยละ)รายงานผลการพัฒนาแล้ว (คน/ร้อยละ)จัดทำแผนพัฒนาตนเองแล้ว (คน/ร้อยละ)ประเมินตนเองแล้ว (คน/ร้อยละ)ยังไม่ได้ประเมินตนเอง (คน/ร้อยละ)
No data available